நன்றிக்கடன் [வேலணையூர் லிங்கா]

Standard


பூமிக்கு நன்றிக்கடன் 
படர்ந்திருக்கும்
பனிமலர்களின் முத்தங்கள்!

பூக்களுக்கு நன்றிக்கடன்
பறந்து வரும் வண்டினத்தின் சத்தங்கள்!

வானத்திற்கு நன்றிக்கடன்
வளைந்திருக்கும் வானவில்லின் ஐலங்கள்!
வார்த்தைக்கு நன்றிக்கடன்
இசையில் வரும் தமிழ்மொழி கீதங்கள்!

காதலுக்கு நன்றிக்கடன்
காதலியின் நினைவுகளில் வரும் கனவுகள்!
காதலிக்கு நன்றிக்கடன்
கழுத்தில் கட்டும் 
தங்க முடிச்சுக்களின் வளைவுகள்!
பாடிவரும் தென்றலுக்கு நன்றிக்கடன்
தென்னங்கீற்றின் ஓசைகள்!
ஓடிவரும் கடல் அலைக்கி நன்றிக்கடன்
கரையோரத்தில் கன்னியரின் பாதங்கள்!

சூரியனுக்கு நன்றிக்கடன்
பொங்கிமகிழும் தைப்பொங்கள்!
சுற்றிவரும் நிலவுக்கு நன்றிக்கடன்
காதலிக்கு வரையும் கவிதைகள்!
அன்னைக்கு நன்றிக்கடன் 
அவள் கானும் கனவுகளின் நினைவுகள்!
அகில உலகுக்கு நன்றிக்கடன்
நாம் பேசும் உண்மைகள்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s